עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

הצהרת הון

 
פעמים רבות אנו נשאלים ע"י לקוחותינו מה זה הצהרת הון?, למה דווקא אני קיבלתי אותה ולמה דווקא עכשיו?, האם זה שקיבלתי הצהרת הון אומר שמתנהלת חקירה סמויה בענייני?.

נסביר בקצרה מהי הצהרת הון.

מה זה הצהרת הון ?
הצהרת הון, הקרויה גם "דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום XX", הינה הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של הנישום (נישום=האדם שנדרש לדווח), בן/בת הזוג וילדיו עד גיל 18 ליום ספציפי (בדרך כלל ליום 31/12 של שנה מסויימת) ולאותו יום בלבד.

במסגרת ההצהרה לא משנה מה קרה לרכוש והתחייבויות שלך יום לפני או יום אחרי התאריך הנקוב על הצהרת ההון אלא מה מצב הרכוש והתחייבויות באותו יום ספציפי (לדוגמא: מה יתרת העו"ש לאותו היום ללא קשר שביום למחרת ירד חיוב אשראי).

מי נדרש להגיש הצהרת הון, ומתי ?
הצהרת הון נדרשת מכוח סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה.

עקרונית, כל אדם שהתבקש ע"י פקיד השומה להגיש הצהרת הון חייב להגישה ערוכה כחוק בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתוך 120 ימים מיום הדרישה.

אדם שפתח תיק במס הכנסה, שבבעלותו עוסק מורשה או עוסק פטור, שהינו בעל חברה או בעל מניות מהותי בחברה  או שכיר שהכנסתו עולה הסכום שנקבע בתקנות סביר להניח שידרש להגיש הצהרת הון אחת ל 3-5 שנים.

טיפ: מניסיוננו בדר"כ מגיעה דרישה להגשת הצהרת ההון בסוף שנת המס בה נפתח תיק לנישום במס הכנסה.

אי היענות לדרישה או איחור בהגשת הצהרת ההון מהווה עבירה פלילית עפ"י סעיף 215 לפקודת מס הכנסה ותגרור הטלת קנס כספי בגין כל חודש איחור מכוח סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה.

המסמכים הנדרשים לצורך עריכת הצהרת ההון (רשימה פתוחה):
 1. פרטים בקשר לדירת מגורים ונכסי מקרקעין אחרים (בבעלות,בחכירה,או בדמי מפתח).
 2. פרטים על שינויי או תוספות לדירות מגורים ולנכסי מקרקעין אחרים.
 3. אישורים על יתרות החשבונות בבנקים: עו"ש וחח"ד. (חשבון חסכון: קרן בלבד. חשבונות מט"ח: לפי עלות) ע"ש כל בני המשפחה עד גיל 18.
 4. פרטים על מזומנים בשקלים ובמטבע חוץ שאינם מופקדים בבנק.
 5. פרטים על חייבים שונים (כולל אישורים).
 6. פרוט על השקעות בניירות ערך לפי עלות (מחיר הקניה).
 7. אישורים על השקעות בקופות גמל וביטוחי חיים (קרן בלבד).
 8. פרטים על כלי רכב ותחבורה אחרים(כולל מסמכי בעלות/קניה).
 9. פרטים בקשר לרכישת רהיטים, מוצרי חשמל, כלי נגינה, תמונות וכד'.
 10. פוליסת ביטוח של תכולת הדירה כולל הערכת שמאי חברת הביטוח.
 11. פרטים על רווחי הון ממכירת נכסים (מקרקעין לי רב וכד' כולל אישורים).
 12. מסמכים ואישורים על הכנסה ממימוש או פדיון ני"ע, תוכניות חסכון,מט"י וכד'.
 13. רשימת תכשיטים וחפצי אומנות.
 14. פרטים על כספות ותכולתן.
השוואת הון וחשיבותה:
השוואת הון הינה כלי מרכזי, חשוב והכרחי שיש ליישמו כאשר קיימת הצהרת הון קודמת.

השוואת ההון היא ניתוח מעמיק ובחינה דקדקנית של ההון הנקי (הון נקי = רכוש – התחייבויות) כפי שהוצג בהצהרת ההון הקודמת להון הנקי כפי שמוצג בהצהרת ההון הנוכחית.

מטרת השוואת ההון היא לבחון האם קיים גידול בהון הנקי וככל שקיים גידול בהון הנקי האם הנישום יודע להסביר את אותו הגידול.

הפרש הון וגידול לא מוסבר בהון הנקי:

הפרש הון מתקבל כתוצאה מביצוע השוואת הון.

הפרש הון הוא עניין שיש לייחס לו חשיבות מכרעת בעת ביצוע הצהרת הון כיוון ואם קיים הפרש הון והנישום אינו יכול לספק הסברים מניחים את הדעת לאותו הפרש הון, הנישום חשוף לתשלומי מס וסנקציות מצד רשות המיסים עד כדי הוצאת צו משפטי כנגדו והליך פלילי.

נמחיש את נושא הפרש ההון באמצעות דוגמא:
מר ישראל הגיש הצהרת הון ליום 31/12/2011 ובה ההון הנקי שלו הינו        1,000,000 ש"ח.

מר ישראל הגיש הצהרת הון נוספת ביום 31/12/2014 ובה ההון הנקי הינו    2,000,000 ש"ח.

כפי שניתן לראות בתוך שלוש שנים צמח ההון הנקי של מר ישראל בסך        1,000,000 ש"ח.

על מר ישראל להסביר את הגידול בהון, כלומר, מר ישראל יצטרך להסביר ולהוכיח איך הצליח לחסוך בתוך שלוש השנים שבין הצהרות ההון מיליון ש"ח וזאת בנוסף להוצאות המחייה שלו וצריכת ביתו ו/או עסקיו.

ככל שקיים הסבר המניח את הדעת לגידול בהון, למשל בדוחות לשנים 2012-2014 דווח לרשות המיסים רווח מצטבר בגובה 5,000,000 ש"ח או שהתקבלה ירושה המגובה בצו ירושה / צו קיום צוואה ואסמכתאות נוספות, אז נראה כי הכל תקין ומר ישראל יכול להמשיך בשגרת חייו כרגיל.

בפסיקה נקבע שעצם קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים מהווה עילה לחיובם של הפרשים אלו במס. לכן, במידה ומר ישראל לא יכול להסביר את הפרש ההון (הגידול בהון הנקי) ייתכן שתוגש לו דרישה לתשלום מס מפקיד השומה המשקפת את דעתו של פקיד השומה לגידול בהון. במקרה כזה מתקיים "היפוך נטל הראיה" שמשמעו ש חובת ההוכחה חלה על הנישום, במקרה שלנו מר ישראלי, שידרש להוכיח שהוא דיווח על הכנסותיו כראוי והגידול בהון הינו סביר.  

לסיכום:
הצהרת הון הינה דיווח לרשויות המס על כלל נכסיו והתחייבויותיו של נישום, בת זוגו וילדיהם עד גיל 18.

יש לערוך את הצהרת הון כחוק ולהגישה במסגרת הזמנים כפי שנקבעה ע"י מס הכנסה כדי להימנע מסנקציות מצד רשות המיסים.

ייתכן שלהצהרת ההון יהיו השלכות משמעותיות על הנישום ומשפחתו ולכן אנו ממליצים להסתייע ברואה חשבון כדי לוודא עמידה בהוראות החוק, ועריכה מקצועית של הצהרת ההון ובכך להימנע מסנקציות מצד רשות המיסים.
 
משרד רואי חשבון בתל אביב