עדכונים אחרונים...
השירותים שלנו
הערכת שווי וכדאיות עסקה
הערכת שווי וכדאיות עסקה  
שירותים לחברות
שירותים לחברות  
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים
ייעוץ וייצוג בתחומי המיסים  
ביקורת דו"חות כספיים
ביקורת דו"חות כספיים  
שירותים לעצמאיים
שירותים לעצמאיים  
חשבות ושירותים נלווים
חשבות ושירותים נלווים  
מלאו פרטיכם 
וניצור קשר בהקדם:
 

הורדת שיעור המע"מ ל-17%

 
ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה – 2015 לפיו החל מיום 1 באוקטובר 2015 שיעור מס ערך מוסף על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.

למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המע"מ הינו מועד החיוב במע"מ ולא מועד הוצאת החשבונית.

במידה ומועד העסקה חל לפני ה-1 באוקטובר 2015, יחול על העסקה מע"מ בשיעור 18%.

להלן מספר דוגמאות לעניין מועד החיוב וקביעת שיעורי מע"מ בעסקאות שונות:

במכירת טובין (מכירת מוצרים ו/או סחורות):

בעסקה כזו מועד החיוב במע"מ הוא מועד מסירת הטובין (טובין= מוצרים/סחורות) לקונה. בעסקה מסוג זה ככל שמסירת הטובין היא לאחר ה-1 באוקטובר 2015 שיעור המע"מ בגין עסקה זו הוא 17% גם במקרה בו התשלום בוצע לפני ה-1 באוקטובר 2015.

בייבוא טובין:
בעסקה כזו מועד החיוב במע"מ הינו המועד בו ישוחררו הטובין מרשות המכס.

טובין שישוחררו מרשות המכס לאחר ה- 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ שיחול על העסקה יהיה 17%.

במתן שירותים:
במתן שירותים יחול החיוב במס עם קבלת התמורה בגין השירות ועל הסכום שנתקבל.
במקרה בו ניתן השירות על בסיס תקופתי או בחלקים, יחול חיוב המע"מ על כל חלק שניתן בתקופה הרלוונטית (כך למשל שירות שניתן בחודש ספטמבר 2015 אך התשלום בגינו בוצע בחודש אוקטובר 2015 יחול עליו חיוב מע"מ בשיעור 18%).
בשירות אשר לא ניתן להפריד בין חלקיו, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה במועד בתשלום או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם מבינהם.

בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים או שלא נקבע לה מחיר או שהתמורה כולה או מקצתה איננה בכסף וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות, יחול החיוב במס עם קבלת השירות.
השכרת נכסים:

בעסקאות של השכרת נכסים שיעור המע"מ יקבע בהתאם ליום קבלת התמורה בפועל (פירעון השיקים) ועל הסכום שנתקבל בגין השכרת הנכס.

עסקאות במקרקעין ודירות מגורים:
דירות ומקרקעין אשר נרכשו והועברו לרשות הקונה עד ליום 30 בספטמבר 2015 יחויבו במס בשיעור 18% גם אם לא שולמה מלוא התמורה בגינם.

במידה והרכישה הייתה לפני ה- 1 באוקטובר 2015 והמקרקעין טרם הועברו לרשות הקונה, כל תשלום שישולם עד ליום 30 בספטמבר 2015 יחויב בשיעור של 18% ואילו יתרת התשלומים שישולמו מיום 1 באוקטובר 2015 ואילך יחויבו בשיעור מע"מ בגובה 17%.

הערה: נכון למועד זה אין שינוי בשיעור מס השכר המוטל על מוסדות ללא כוונת רווח.

להבהרות בעניין נשמח לעמוד לרשותכם !
 
רואה חשבון בבת ים